Website uses cookies to deliver services in accordance with the Policy Files Cookies. You can specify the conditions for storage and access cookies on your browser.

closeOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KRAJOWEJ

 

WEST POLSKA SP. Z O.O.

 

I. Definicje

 

Użyte w niniejszych Warunkach pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która jest przedsiębiorcą krajowym i dokonuje Zamówienia;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Towar – produkty będące w ofercie handlowej W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.;

 

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy W.E.S.T Polska Sp. z o.o. a Klientem;

 

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) regulują warunki sprzedaży Towarów przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o i stanowią integralną część zawieranej z Klientem Umowy sprzedaży.

 

2.2. Postanowienia niniejszych OWS obowiązują w zakresie Zamówień i sprzedaży poza sklepem internetowym prowadzonym przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o., do których zastosowanie mają odpowiednie postanowienia regulaminu tego sklepu.

 

2.3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta OWS, które obowiązywać będą przez cały okres współpracy pomiędzy Klientem i W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. do czasu wprowadzenia przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. nowych ogólnych warunków sprzedaży.

 

2.4. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi itp. w Zamówieniu Klienta sprzeczne z poniższymi warunkami nie będą uznawane, a jakiekolwiek odstępstwa od OWS wymagają wyraźnej zgody W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

 

2.5. Informacje zawarte w katalogach, na stronie internetowej cenniku oraz wszelkich materiałach promocyjnych W.E.S.T. Polska Sp. z o.o., dostarczanych Klientowi stanowią zaproszenie do składania Zamówień.

 

 

 

III. Rozpoczęcie współpracy

 

3.1. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. oświadcza, że jest dystrybutorem Towarów pod marką „Keya” na obszarze Polski, Ukrainy i Białorusi, jak też dystrybutorem Towarów innych marek.

 

3.2. Klient oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży odzieży, bądź prowadzi agencję reklamową, lub świadczy usługi sitodruku, haftu itp.

 

3.3. Klient dostarczy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. aktualne dokumenty firmowe takie jak: wyciąg z KRS lub inny właściwy dokument rejestracyjny, potwierdzenie nadania numeru NIP i Regon.  Klient związany jest Zamówieniem złożonym W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. również w przypadku podania niekompletnych danych lub niedostarczenia tych dokumentów.

 

3.4. Od woli W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zależy, czy przyjmie Zamówienie pomimo niespełnienia powyższych kryteriów.

 

3.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. o zmianie profilu działalności, bądź o zamknięciu, zawieszeniu, likwidacji lub upadłości Klienta. W takim przypadku, jak też w razie powzięcia przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. informacji o tych faktach z innych źródeł, W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od wszelkich niewykonanych jeszcze Umów sprzedaży.

 

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, bądź pocztą elektroniczną.

 

4.2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z W.E.S.T Polska Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią OWS.

 

4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje informację o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, bądź o odmowie jego przyjęcia. Informacja ta może być przekazana w dowolnej formie. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może też przyjąć Zamówienie z zastrzeżeniami (np. dot. terminu dostawy, etc.). W tym ostatnim przypadku Klient powinien przesłać informację, czy zgadza się na zaproponowane warunki.

 

4.4. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu Zamówienia, bądź otrzymania przez W.E.S.T Polska Sp. z o.o. informacji o zgodzie Klienta na zaproponowane warunki.

 

 

 

V. Ceny i metody płatności

 

5.1. Ceny Towarów, opłata za transport, opłata manipulacyjna podawane są w złotych polskich ze wskazaniem czy zawierają podatek VAT.

 

5.2. W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w cennikach, wprowadzanie nowych Towarów oraz wycofywanie Towarów z oferty.

 

5.3. Klient ma możliwość uiszczenia należności (zgodnie ze sposobem płatności wybranym przy składaniu Zamówienia):

 

a.) przelewem na konto bankowe (przedpłata) albo

 

b.) gotówką za pobraniem przez kuriera w przypadku Zamówień do kwoty 5.000 zł wartości brutto Zamówienia.

 

5.4. Termin płatności przelewem wynosi 48 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży.

 

5.5. W przypadku nieuiszczenia należności w tym terminie W.E.S.T Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

5.6. WEST Polska Sp. z o.o. w indywidualnych przypadkach może zgodzić się na odroczony termin płatności za Towary.

 

 

 

VI. Dostawa

 

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. W razie braku takiego wskazania, Towar zostanie dostarczony na adres siedziby Klienta.

 

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, bądź firmą transportową. Koszt dostawy wynosi 16 zł netto za karton. W przypadku dostaw powyżej 2.000 zł netto wartości Zamówienia Towarów jednej marki transport tych Towarów odbywa się na koszt W.E.S.T Polska Sp. z o.o.

 

6.3. Po uiszczeniu należności – w przypadku płatności przelewem, bądź po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia – w przypadku płatności gotówkowej, zamówiony Towar przygotowywany jest do wysyłki.

 

6.4. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Kupujący jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może zaproponować przewidywany termin dostawy. Kupujący niezwłocznie decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane, czy też akceptuje zaproponowany przez W.E.S.T Polska Sp. z o.o. termin dostawy. W razie anulowania Zamówienia, bądź akceptacji realizacji częściowej, W.E.S.T Polska Sp. z o.o. niezwłocznie zwróci Klientowi wpłaconą przez Niego należność (bądź jej odpowiednią część w przypadku realizacji częściowej).

 

6.5. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Towarów w magazynie. Klient nie może zgłaszać roszczeń odszkodowawczych wobec W.E.S.T Polska Sp. z o.o. w przypadkach opisanych w punkcie poprzedzającym, tzn. anulowania Zamówienia, realizacji częściowej, czy przedłużenia terminu dostawy.

 

6.6. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych OWS czas dostawy wynosi odpowiednio:

 

a) w przypadku płatności za pobraniem:

 

- max. 2 dni robocze od akceptacji Zamówienia w dzień roboczy do godziny 12;

 

- max. 3 dni robocze od akceptacji Zamówienia po godzinie 12;

 

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

 

- max. 2 dni robocze od wpłaty pełnej należności za Zamówienie do godziny 12 - dla Zamówień mniejszych niż obejmujących 25 kartonów Towarów;

 

- max. 3 dni robocze od wpłaty pełnej należności za Zamówienie po godzinie 12 - dla Zamówień mniejszych niż obejmujących 25 kartonów Towarów;

 

- max. 7 dni robocze od poinformowania Klienta o wpłacie pełnej należności za Zamówienie - dla Zamówień obejmujących co najmniej 25 kartonów Towarów.

 

 

 

VII. Odstąpienie od umowy

 

7.1. Z uwagi na to, że Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługujących konsumentom.

 

7.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży przed wysłaniem Towarów do Klienta. W takim jednak przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić odstępne w wysokości 7 % wartości netto Zamówienia, nie mniej niż 100 zł.

 

7.3. W.E.S.T Polska Sp. z o.o. może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku nieodebrania Towarów przez Klienta. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zapłacić W.E.S.T Polska Sp. z o.o. karę umowną w wysokości 200 zł. Zapłata kary nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Informacje o Towarach podane na stronie, w katalogach, czy innych materiałach promocyjnych są orientacyjne i W.E.S.T Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że podany w materiałach promocyjnych kolor Towarów idealnie odpowiadał będzie kolorom Towarów w rzeczywistości.

 

8.2. Przy odbiorze Towarów Klient zobowiązany jest do sprawdzenia wszelkich naruszeń i uszkodzeń opakowań (kartonów). W przypadku stwierdzenia naruszenia Klient zobowiązany jest sprawdzić całą dostawę Towarów i sporządzić w obecności kuriera protokół tej czynności odnotowując wszelkie uszkodzenia i ilość sztuk Towarów.

 

8.3. Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy lub niezgodny z Zamówieniem. Reklamacje jakościowe lub ilościowe przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 3 dni od daty otrzymania Towarów z podaniem pełnego opisu wad, niezgodności etc. Przekroczenie tego terminu równoznaczne jest z przyjęciem i akceptacją Towarów bez zastrzeżeń przez Klienta.

 

8.4. Na żądanie W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. Klient zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć próbki wadliwych/niezgodnych Towarów oraz przesłać ich zdjęcia. Przesłanie nowych Towarów Klientowi zgodnie jego żądaniem po dostarczeniu takich próbek/zdjęć nie oznacza akceptacji reklamacji.

 

8.5. W przypadku dostawy Towarów niezgodnie z Zamówieniem (braki ilościowe, dostawa niezamówionego Towaru) W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. dostarczy brakujące/właściwe Towary za zwrotem dostarczonych niezgodnie z zamówieniem Towarów.

 

8.6. W przypadku reklamacji jakościowych Klientowi przysługuje wymiana Towarów albo odstąpienie od Umowy sprzedaży. Wybór sposobu realizacji reklamacji przysługuje Klientowi. Wymiana Towarów odbywać się będzie za zwrotem Towarów wadliwych. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot wpłaconej należności nastąpi po zwrocie dostarczonych Towarów oraz po akceptacji faktury korygującej.

 

8.7. W przypadku niezasadnych reklamacji Klient poniesie pełen koszt transportu zwracanych Towarów, jak też jakiekolwiek inne koszty poniesione przez W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. w związku z niezasadną reklamacją.

 

8.8. Po odsprzedaniu, bądź odstąpieniu Towarów kolejnemu odbiorcy odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i jakościowe przechodzi na Klienta. W każdym razie odpowiedzialność W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za wady dotyczące Towarów jest wyłączona w przypadku poddania Towarów jakimkolwiek obróbkom (np. wykonanie nadruku, haftu itd.) przez Klienta bądź osoby trzecie.

 

8.9. Reklamacje nie stanowią podstaw do odroczenia terminu płatności.

 

 

 

IX. Odpowiedzialność

 

Odpowiedzialność W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. za jakiekolwiek szkody ograniczona jest do rzeczywistych strat (damnum emergens).

 

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy W.E.S.T. Polska Sp. z o.o. a Klientem na tle obowiązywania niniejszych OWS, czy Umowy sprzedaży zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę W.E.S.T. Polska Sp. z o.o.

 

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 

Potwierdzam doręczenie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży

 

 

 

W imieniu i na rzecz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

Data i podpis


Certyfikaty

Przedpłata Podane ceny na stronie obowiązują dla przedpłaty

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Odroczony termin
30 dni Kredyt kupiecki + 1,5% do wartości zamówienia brutto.

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Pobranie Koszt pobrania - 7 zł netto ( do kwoty max 5000 zł brutto)

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.